Osnovne informacije o Kongresu

Savez psihoterapeuta Srbije

Vas poziva da aktivno učestvujete na

Devetom kongresu psihoterapeuta Srbije

Beograd, 24-27. Oktobar, 2019.

Pored drugih tema u vezi sa psihoterapijom, centralna tema kongesa je:

SLOBODA I PSIHOTERAPIJA

Poštovani psihoterapeuti, savetnici i studenti, kongres psihoterapeuta Srbije vam i ove godine omogućuje da izložite rezultate vašeg rada, istraživanja i razmišljanja u kolegijalnoj i prijatnoj atmosferi na 9 kongresu psihoterapeuta Srbije sa međunarodnim učešćem.

 Možete prijaviti vaše USMENO SAOPŠTENJE (10-15 minuta) istraživačkog, stručnog ili teorijskog karaktera.

Možete prijaviti POSTER prezentaciju.

Možete prijaviti RADIONICU (120 minuta ili kraću).

Možete prijaviti SIMPOZIJUM ili OKRUGLI STO sa učesnicima koje vi izaberete.

Jedino PLENARNE PREDAVAČE poziva Naučni odbor Kongresa u ime SDPTS.

Pozivamo vas da rezime vaše prezentacije na Kongresu (usmeno saopštenje, poster, radionicu, simpozijum, okrugli sto) pošaljete Naučnom odboru kongresa na mejl: KongresPsihoterapeuta@gmail.com

I ove godine ćemo imati sekciju dodiplomskih studentskih radova koji se tiču psihoterapije i savetovanja.

Možete prijaviti prezentaciju u skladu sa glavnom temom SLOBODA I PSIHOTERAPIJA, ali možete i bilo koju drugu temu od značaja za psihoterapiju i savetovanje.

Kongres je u procesu akreditacije kod Zdravstvenog saveta Republike Srbije i kod Komore socijalne zaštite Republike Srbije. Po pravilu se akredituje učešće na kongresu kao celini, a ne pojedinačni dani, tako da se bodovi mogu dodeliti samo onima koji se registruju/prisustvuju za celokupno trajanje kongresa.

Prijavljivanje saopštenja je u toku:

Uskoro stavljamo spisak pristiglih saopštenja.

Važni datumi za učesnike IX kongresa:

20. Septembar 2019. je poslednji rok za slanje sažetaka Naučnom odboru na dati mejl. Naučni odbor donosi odluku da li je rad prihvatljiv sa stručne i naučne strane. Informaciju o tome dobijate po pravilu nakon tri dana od slanja rezimea vašeg rada.

25. Septembar 2019. je datum do kada ćete dobiti obaveštenje o prihvaćenim radovima.

U slučaju prevelikog broja prijavljenih radova, prihvaćenih od Naučnog odbora, Ogranizacioni odbor može izvršiti dodatnu selekciju na osnovu usvojenih kriterijuma. U tom slučaju uplaćene kotizacije se vraćaju autorima odbijenih radova, na njihov zahtev.

15. septembar 2019. je datum do koga važi popust za kotizacije.

30. septembar 2019. je datum do kada možemo da garantujemo rezervaciju smeštaja.

Organizacija IX kongresa psihoterapeuta Srbije:

Naučni odbor: akademik prof. dr Gordana Dedić, predsednik, prof. dr Nevena Čalovska Hercog, prof. dr Jelana Šakotić-Kurbalija, prof. Tatjana Vukosavljević-Gvozden

Organizacioni odbor: doc. dr sci Žilijeta Krivokapić, predsednik, Darka Krsmanović, Milena Marković, dr Ivan Ilić, Željka Kurjački, dr Anđelka Kolarević, dr Željko Vilotijević, Dragan Kurbalija, dr Jelica Satarić, Antonio Aras i Sanja Perić.  

Predsednik kongresa: dr Zoran Milivojević

Tehnički organizator: Mladost-turs dd, Beograd

AKREDITACIJA 9 KONGRESA:

Zdravstveni savet Republike Srbije

Zdravstveni savet Republike Srbije je akreditovao Deveti kongres psihoterapeuta Srbije kao “nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem” i u skladu sa tim dodelio sledeće bodove za kontinuiranu edukaciju: plenarno predavanje 9 bodova, usmeno izlaganje 8 bodova, poster 6 bodova i za pasivno učešće (bez prezentacije rada) 5 bodova.

Komora socijalne zaštite Republike Srbije

Akreditacija je u toku. Orijentaciono: Uobičajeno je da Komora socijalne zaštite akredituje kongres psihoteerapeuta Srbije kao kongres sa međunarodnim učešćem (akitivni učesnici 20 bodova kontinuirane edukacije, a pasivni 10 bodova).

KATEGORIJE KOTIZACIJA:

Cene su date u evrima, a uplaćivanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

KOTIZACIJU PLAĆAJU SVI UČESNICI KONGRESA BEZ OBZIRA DA LI IMAJU ILI NEMAJU PREZENTACIJU NA KONGRESU.

Podaci za uplatu u dinarima:  
Savez društva psihoterapeuta Srbije

Adresa: Palmotićeva 37, 11000 Beograd, Srbija

Broj žiro računa: 325950060000325970 Vojvodjanska banka, a.d.

Učesnici izvan Srbije uplaćuju po posebnoj proceduri – šaljemo vam predračun na osnovu koga uplaćujete. Kontaktirati organizatora za upustvo na KongresPsihoterapeuta@gmail.com

PSIHOTERAPEUTI (sa sertifikatom nekog psihoterapijskog modaliteta)  

Tri dana 140 € (ako se plati do 20. septembra – 105 €)

Jedan dan 60 € (ako se plati do 20. septembra – 45 €)

Važno obaveštenje: ako je neko istovremeno i edukant i student, računa se viša kategorija – edukant. Isti princip važi i za ostale kategorije. Molimo za solidarnost jer kongres organizujemo sami, bez sponzora i zato je vas doprinos veoma važan za opštu stvar.

POSTOJE 4 VRSTE DRUGIH KOTIZACIJA:

EDUKANTI PSIHOTERAPIJE (u treningu iz nekog modaliteta, specijalizanti, studenti dodiplomskih i master studija koji su u edukaciji iz nekog modaliteta).

Tri dana 100 € (ako se plati do 20. septembra – 75 €)

Jedan dan 50 € (ako se plati do 20. septembra –  40 €)

STUDENTI (dodiplomske i master studije, a nisu edukatni nekog modaliteta)

koji nisu na edukaciji, uz indeks na uvid (ako su edukanti onda važi cena za edukante)

Tri dana 30 €

Jedan dan 10 €

OSTALI (sve ostale kategorije, uključujući penzionere)

Tri dana 100 € (ako se plati do 20. septembra – 75 €)

Jedan dan 60 € (ako se plati do 20. septembra – 45 €)

Kotizacije za psihoterapeute, edukante i ostale uključuju ručak u petak i subotu. Kotizacije za studente ne uključuju ručak. Poslednji dan kongresa – nedelja – neće biti ručka.

Kotizaciju je moguće platiti i na samom kongresu, ali u tom slučaju ne garantujemo kongresni materijal i ručak.

Podsećamo da KOTIZACIJE PLAĆAJU SVI – bez obzira da li na kongresu imaju prezentaciju ili nemaju.

OBRASCI ZA PRIJAVU:

Svi učesnici kongresa moraju poslati popunjenu PRIJAVU UČESNIKA, a ukoliko imaju i prezentaciju (usmeno saopštenje, radionicu, okrugli sto, poster, itd) uz tu prijavu treba da popunje i PRIJAVU RADA.

To znači da ako pasivno prisustvujete kongresu šaljete samo PRIJAVU UČESNIKA, a ako imate i prezentaciju onda PRIJAVU UČESNIKA + PRIJAVU RADA.

Obe prijave treba poslati na KongresPsihoterapeuta@gmail.com
FORMULAR “PRIJAVA UČESNIKA” možete preuzeti [ovde.]
FORMULAR “PRIJAVA RADA” možete preuzeti [ovde.]
Smeštaj u kongresnom Hotelu M možete rezervisati [ovde.] (obrazac u Wordu)